Моята кошница

Категории +

Начало > Политика по качество и околна среда

Организацията ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД е с основен предмет на дейност - Производство, търговия и доставка на канцеларски материали, офис техника, касети с тонер, консумативи за техника, хартия, хигиенни материали и компютърни  системи. Гаранционно и извън гаранционно обслужване на компютърни системи. Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

Качеството на работа е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и  отговорността на всеки един от нашите служители. 

 

       Ръководството декларира своята ангажираност към внедряването, развитието и непрекъснатото подобрение на Интегрираната Системата за Управление посредством:

- спазване и прилагане на принципите на Международните стандарти  EN ISO 9001:2015 (вижте тук), EN ISO 14001:2015(вижте тук) и BS OHSAS 18001:2007(вижте тук);

- изпълнение на клиентски поръчки професионално, качествено и в срок; 

- създаване и поддържане на  добра работна атмосфера за служителите, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа и постоянно повишаване на квалификацията;

- съобщаване и разясняване в организацията на важността за удовлетвореност на изискванията на клиента;

- установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в работния процес, за да не се допускат в бъдеще;

- спазване на всички законови, нормативни  и други изисквания, които организацията е приела документирано, и които се отнасят до нейните аспекти на околната среда, до опасностите за здравето и безопасността при работа и сигурността при използването на лични данни и приети договорни задължения;

- изграждане и непрекъснато подобряване на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците на продукти и услуги;

- осигуряване на ефективна комуникация на всички нива в организацията;

- осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, предотвратяваща наранявания и заболявания при работа;

      - намаляване или отстраняване на професионалните рискове, съпътстващи дейностите на организацията;

- изпълнение на документираните конкретни цели по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд;

- съобщаване и разясняване на насоките за развитие и непрекъснато подобрение на организацията; 

- координиране на дейностите въздействащи на околната среда в цялата организация; 

- осъществяване на постоянен мониторинг на елементите на околната среда и намаляване на всяко значимо въздействие върху тях, чрез използването на нови подходящи методи и технологии.

- следене и анализиране на информацията за постигнатата екологична резултатност и условия на труд; 

- провеждане на периодични прегледи на функционирането и ефективността на Интегрираната Система за Управление; 

- преглеждане за актуалност на Политиката на Ръководството по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в годината при провеждане на Преглед от ръководството;

За изпълнението на Политиката на Ръководството по управление, Директорът  изисква от всички служители да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да  познават добре целите по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на ИСУ и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване. 


ДЕКЛАРИРАМЕ:

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената  Политиката на Ръководството по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, гарантираща правата и очакванията на клиентите, служителите, заинтересованите страни и обществото за постоянно подобрение на качеството на предлаганите дейности и свързания с това траен просперитет на ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД.

Можете да свалите Политиката на Ръководството по Управление тук!

Нуждаете се от помощ?
Пишете ни!

За да виждаш всички твои любими продукти, нашият сайт използва cookies

Виж повече >