Моята кошница

Категории +

Начало > Транспортни разходи

Доставката на продукти е безплатна за поръчки на стойност над 99,01 лв. с ДДС! За поръчки на стойност под 99 лв. с ДДС доставката е 7,00 лв.!

Поради софтуерно и/или техническо време, необходимо за премахване на изчерпани вече продукти от сайта и/или за обработване на получени поръчки, присъствието на конкретен продукт на сайта www.plesio.bg не гарантира наличността на този продукт при осъществяване на поръчката от потребителя, дори и потребителят да е получил от „Плесио Компютърс“ ЕАД потвърждение, че поръчката му е приета.

Общите условия на Търговеца за пазаруване от сайта www.plesio.bg остават приложими и към Кампанията, като в случай на противоречие между Общите условия и Условията за участие в Кампанията, ще се прилагат Условията за участие в Кампанията.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ

 • 1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на plesio.bg, които уреждат правилата за използването на сайта plesio.bgи електронния магазин, намиращ се в него.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 • 2.1 Плесио Компютърс ЕАД еднолично акционерно дружество, надлежно учредено съгласно действащото българско законодателство и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131262158, със седалище и адрес на управление:гр.София, ул. Ангел Кънчев5, тел: 0700 42 100 , e-mail:[email protected]

3. ДЕФИНИЦИИ

 • 3.1Търговец и/или Plesio.bgи/или ПлесиоозначаваПлесио Компютърс ЕАД, еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131262158, със седалище и адрес на управление:гр.София, ул. Ангел Кънчев5
 • 3.2 Купувач и/или Клиентозначавафизическо лице на или над 16г., Ползвател на Сайта, което е сключило договор за покупко-продажба отразстояние през платформата за електронна търговия plesio.bgи което притежава качеството на потебител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 • 3.3 Сайти/или Платформа означава домейнътplesio.bgи неговите поддомейни
 • 3.4 Акаунт означавараздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация, включително лични данни относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
 • 3.5 Поръчка означаваелектронен документ, представляващ комуникационна форма между plesio.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на plesio.bg намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата
 • 3.6 Договор означава сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
 • 3.7. Ползвател означава физическо лице, навършило или на повече от 16 години, което ползва функционалностите на Сайта, в това число, но не само всеки Клиент на plesio.bg.
 • 3.8. Съдържание означава всяко едно от изброените по- долу поотделно и/или заедно • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и/или използване на устройство, имащо връзка с Интернет; • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към plesio.bg и/или Търговеца, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; • всякаква информация, предоставена по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на plesio.bg на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Търговеца в определен период от време; • информацията, касаеща Клиентите и/или свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Търговецът има сключени под някаква форма партньорски договори; • данни относно Търговеца.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 4.1. Общите условия на plesio.bg са задължителни за всички Клиенти на Платформата и всички ползватели на Сайта, считано от приемането им.
 • 4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 • 4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от plesio.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на Сайта и Платформатаи са задължителни за всички Клиенти.
 • 4.4. Plesio.bg има право да извършва промени на условията за ползване на Сайта по всяко време по по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
 • 4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия plesio.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие, като Клиент, имате задължение да правите справка за евентуални промени на Oбщите условия на Платформата при всяко нейноползване.
 • 4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 • 4.7. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от plesio.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация, както и информацията, чието представяне е задължително по действащото законодателство.
 • 4.8. Всички стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата,дори това да не е изрично отбелязано в Платформата при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на стоката или услугата.
 • 4.9. Платформата може да съдържа линковекъм други сайтове. Плесио не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 • 5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на plesio.bg от негово име.
 • 5.2. plesio.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление plesio.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 • 5.3. Затова Търговецът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи plesio.bg уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
 • 5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
 • 5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Купувача.

 

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 • 6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 • 6.2. Plesio.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на plesio.bg по какъвто и да е начин.При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на plesio.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Plesio.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди,които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 • 6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Plesio.bg на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
 • 6.4. Комуникацията с Търговеца може да се осъществи чрез директнавръзка с него или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
 • 6.5. Plesio.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
 • 6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформатаса крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, както и цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите, когато те задължително трябва да бъдат продадени или извършени от Plesio.bg, в качеството му на търговец. В обявената цена не се включва цена за обработване и доставка, които, в случаите, когато се дължат, се изчисляват допълнително при извършване на поръчката на Сайта. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, Plesio.bgизписва сбора от продажните цени ясно и точно, като крайна цена.
 • 6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Търговецът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към plesio.bg се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова plesio.bg препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от plesio.bg.
 • 6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Търговецът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

7. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Плесио КомпютърсЕАД. Плесио Компютърс ЕАД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензи или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8. ПОРЪЧКА

 • 8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 • 8.2. Всяка добавена в количката за покупкиСтока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
 • 8.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на plesio.bg във връзка сПоръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
 • 8.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на plesio.bg и/или Търговеца да се свърже с него по телефона, имейла или на адреса, посочен от Клиента, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 • 8.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (има право да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на трансакцията при онлайн плащане; • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
 • 8.6. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Plesio.bg, в случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в 14 – дневния (четиринадесетдневния )срока отказ, предоставен му от plesio.bg. Този срок започва да тече 8.6.1. от датата на сключване на Договора за услуги 8.6.2. от датата на получаването на купената стока от Купувача или трето лицe, различно от превозвача и посочено от Клиента, или: а) когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Клиентътили трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме първата стока;
  8.6.3. Клиентът следва да върне Продукта на адрес: гр. София, ул. Ангел Кънчев 5, сервиз, 02/939-71-06
 • 8.7. Търговецът се задължава да възстанови платената цена, по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на доставка съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите.Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, обслужваща Клиента, не изисква някакви такси: • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
 • 8.8. При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Клиента Търговецътняма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца на Сайта.
 • 8.9. В случай че не е предложил сам да прибере стоките, Търговецът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство от Клиента, че същите са били изпратени обратно, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.
 • 8.10 Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната й опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи и оригиналната касова бележка/ фактура за покупката.

9. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 • • 9.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца; • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания; • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
 • • 9.2. ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КОИ ПРОДУКТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:: • Всякакъв вид слушалки, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани; • Принтери и всякакъв вид печатащи устройства, ако консумативите им са били разпечатани; • Заплатени суми за услуги, които вече са консумирани - ремонт, инсталация на софтуер, сключени застраховки на техниката, закупени допълнителни гаранции; • Транспортни разходи, такси при плащане и наложен платеж (при връщане на техника не се възстановяват разходите за транспорт, такси при плащане или наложен платеж, заплатени от Вас по време на покупката); • Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка; • Стока с лош вид и видими следи от употреба - драскотини по корпуса, клавиатурата, екрана, зарядни и др. драскотини; • Видео и aудио записи, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.); • Консумативи (батерии, тонери, канцеларски материали и др), чийто опаковки са били разпечатани; • Лаптопи и компютри с предварително инсталирана операционна система, ако същата е била изтрита и заменена с друга; • Лаптопи Toshiba с регистрирана гаранция "No matter what" и "Reliability",Лаптопи Asus с регистрирана гаранция "Reliability"; • Стоки с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя; • Продукти, на които е била сменена операционната система или други програми, които са присъствали при доставката на продукта; • Оборудване, защитено от пароли, въведени от потребителя или конфигурирани по поръчка за потребителски акаунти, което предотвратява привеждане на устройството към първоначалното му софтуерно състояние. • Apple устройства с активирана операционна система, не могат да бъдат върнати; • Мобилни телефони при които поставянето на карта активира автоматично гаранцията. • Игрови конзоли , на които е създаден акаунт и са с активирана гаранция.

10. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Плесио, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.plesio.bg. Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на Плесио („Администратор/а/ът“) и в тази връзка Вие, като Ползвател на сайта, който създава акаунт следва да се съгласите с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни.
 • • Как използваме личните данни
  Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности. Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.
 • • Разкриване пред трети страни
  В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.
 • • Защита на личните данни
  Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.
 • • Цялост и задържане на личните данни
  Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.
 • • Права на субекта на лични данни
  Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.
 • • Права на субекта на лични данни
  Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.
  Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието Вашите лични данни да продължават да бъдат обработвани от Plesio.bg.Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до [email protected]. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.
  На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, [email protected], София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 • • Бисквитки
  Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
  Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, е възможно да се наруши функционирането на сайта.
 • 11. ГАРАНЦИИ

  • Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.

  12. ОТГОВОРНОСТ

  • Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Търговеца.

  13. Рекламации.

  • Рекламации на закупени чрез Сайта стоки следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция. Адресът за предявяване на рекламации е: София, ул. Ангел Кънчев 5, тел: 0700 42 100,[email protected]
  14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

   

  • 1. Съгласно изискванията на Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Общия регламент за защита на лични данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни в РБ, Плесио Компютърс е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
  • 2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
  • 3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Плесио Компютърс и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от Плесио Компютърс ЕАД, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Плесио Компютърс , негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
  • 4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени относно обработката на личните данни, съответно правото на информираност, и правото да променя личните си данни
  • 5. Купувачът се съгласява и разрешава на plesio.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Плесио Компютърс ЕАД
  • 6. може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.
  • 7. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит (включително БНП Париба Лични Финанси,Уникредит Булбанк, ТБЙ кредит, Пощенска банка) да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.
  • 8. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

  15. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  • • Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство.
   Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. • Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

  16. ДОСТАВКА НА СТОКИ

  • 16.1 Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва до адреси на територията на Република Българияили до офис на куриерската фирма.Доставките се извършват с куриерски фирми Еконт, Европът или транспорт на plesio.bg. Доставки с куриерска фирма Еконт се извършват за пратки с тегло до 5 кг.
  • 16.2 Доставката на продукти е безплатна за поръчки на стойност над 99,01 лв. с ДДС! За поръчки на стойност под 99 лв. с ДДС доставката е 7,00 лв.!
   Изключение за безплатна доставка при поръчки на стойност над 99 лв. са следните продуктови категории: копирна хартия, метални шкафове и каси, мебели и столове.
   *За бюра, столове и метални каси доставката е на стойност 19,99лв. с ДДС!*
   Доставката на продуктови категории: копирна хартия, метални шкафове и каси, мебели и столове повече от 1 бр. и с тегло над 30 кг. се начислява спрямо килограмите и обема на пратката. Допълнително информация за транспортните разходи ще бъде дадена от представител на дружеството при потвърждение на поръчката.


  • Условия на доставка с BOX NOW:

  • Безплатна доставка за поръчки над 49.01 лв. в България. За поръчки под 49,01 лв. се начислява доставка 4,99 лв.
  • Размери на пратките: Малка (В: 8 см, Ш: 45 см, Д: 60 см), Средна (В: 17 см, Ш: 45 см, Д: 60 см), Голяма (В: 36 см, Ш: 45 см, Д: 60 см).
  • Тегло до 20 кг за всички размери на пратките.
  • Максимална стойност на поръчката: 800 лв.
  • Това са основните условия за доставка с BOX NOW.
  • Плесио Компютърс ЕАД предоставя възможност за безплатно връщане ч/з BOX NOW.

   За да ползвате услугата моля да посетите следния линк и да попълните име, имейл адрес и телефонен номер във формуляра:

   https://boxnow.bg/returns-step-one/2209/5977/plesio.bg

   След като формуляра бъде попълнен, ще се генерира нова товарителница.Моля напишете номера на новата товарителница върху самата пратка или я разпечатайте и залепете.

   Сумата се възстановява, след получаване на пратката и преглед от страна на Плесио Компютърс.

   Моля да попълните и изпратите попълнен формуляр на [email protected]

   Можете да изтеглите формуляра от тук

    

  • 16.3. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
   - За стоки, поръчани в работни дни, срокът на доставка е един работен ден, считано от деня, следващ деня в който е потвърдена поръчката.
   - За стоки, поръчани извън работно време (събота/ неделя) срок на доставка е един работен ден, считано от деня, следващ деня в който е потвърдена поръчката.
   - plesio.bg се ангажира да се свърже с всички Клиенти в рамките на 1 работен ден от подаването на заявката (в работни дни) на онлайн платформата, за да потвърди дата на доставка, удобна за двете страни и непротиворечаща на изброените горе условия.
   !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат, след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.
   - plesio.bg се ангажира да се свърже с всички Клиенти на онлайн платформата, за да потвърди дата на доставка, удобна за двете страни и непротиворечаща на изброените горе условия.

   - plesio.bg си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира Купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. За всяка промяна в обявените срокове на доставка, plesio.bg се ангажира да информира своевременно купувача, включително чрез внасяне на съответни промени в настоящите Общи условия.
  • 16.4. „ По заявка“ - Стока със статус „по заявка“ се поръчва само с отделна поръчка, срока за доставка може да варира до 30 календарни дни.
   Plesio.bg запазва правото да поиска до 30% предплата след потвърждаване на срок на доставката за продукти маркирани със статус “по заявка”.
  •  

  16.5 ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКИ

   

  • • Всички пратки, изпратени от Плесио са с включен преглед и тест при предаване на клиента
   Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. • • Рекламации, свързани с транспортен дефект се приемат само по време на предаването на поръчката от куриера.

     

  Плесио Компютърс ЕАД 
  Ул. Ангел Кънчев 5 

  Гр. София 1000 

   

  Нуждаете се от помощ?
  Пишете ни!

  За да виждаш всички твои любими продукти, нашият сайт използва cookies

  Виж повече >